Tájékoztató garanciáról, reklamációról

TÁJÉKOZTATÁS A KÉPZÉSEKRE, ELŐKÉSZÍTŐKRE, FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOKRA, TÁBOROKBA JELENTKEZÉSRŐL
 
 
A Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni a www.podit.hu honlapon, az ÁSZF- ben meghatározott módon.
A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó megállapodás a jelentkezés a FuturEdukáció 2020 Kft. általi visszaigazolásával és a képzés díjának befizetésével jön létre. A létrejött megállapodás nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a képzési díj befizetéséről kiállított számla igazolják.
 
A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott képzésre vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármely képzéssel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a hello@podit.hu e-mail címen, a Podit Innovatív Gyermek Akadémia elnevezésű Facebook profilon, vagy a +36303522232-es telefonszámon.
Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő díj az adott Képzés oldalán kerül feltüntetésre. A Weboldalon feltüntetett, a képzésen történő részvételért fizetendő díj az általános forgalmi adót is tartalmazza.
 
A Képzések részvételi díja változtatásának a jogát a FuturEdukáció 2020 Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Képzések részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.
Amennyiben a Weboldalon a FuturEdukáció 2020 Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, az FuturEdukáció nem köteles a Képzésen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzésen, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.
 
A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést a FuturEdukáció 2020 Kft. csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A FuturEdukáció Kft-t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A FuturEdukáció Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl.  olyan esetben, ha a képzésre beíratott gyermek olyan gyógypedagógiai kezelésre szorul, ami miatt a részvétele zavart okozhat az egész csoport számára.
 
A Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet az általa kiválasztott Képzésre. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Jelentkezőnek meg kell adnia a következő adatait: a szülő, gondviselő teljes neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe, a képzésre beíratandó gyermek neve, és a választott fizetési módot. A Jelentkező a „Beiratkozás” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.
 
A képzésre beíratott gyermeknek jogában áll a Képzésen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A gyermeket beírató személy nem jogosult a jelen ÁSZF alapján az őt megillető jogokat más gyermekére átruházni. A Képzésen a FuturEdukáció 2020 Kft. engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése a beíratott gyermek Képzésen való részvételének felfüggesztését vonhatja maga után. Ilyen esetben a FuturEdukáció 2020 Kft. a Képzés részvételi díját nem téríti vissza. A Képzésre jelentkező szülőnek, gondviselőnek és a képzésen résztvevő gyermeknek figyelmet kell fordítania a Képzés helyszínének működtetője által meghatározott biztonsági, egészségügyi és egyéb előírásokra, a hely tisztaságára és épségére vigyázni, az abban vagy az eszközökben okozott esetleges kárt megtéríteni. A FuturEdukáció 2020 Kft jogosult a Képzésben résztvevő gyermeket a Képzésben való részvételből kizárni, amennyiben magatartása a Képzést, az oktatót vagy a Képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Képzést.
 
A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén a FuturEdukáció Kft. abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Képzés napja előtt minimum 2 nappal a Jelentkező emailen vagy postai úton jelzi. A Képzés napja előtti 2 napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza. A FuturEdukáció 2020 Kft. megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Képzés megkezdéséig még nem érkezett meg a FuturEdukáció 2020 Kft. bankszámlájára, illetve nem került befizetésre a helyszínen. A FuturEdukáció 2020 Kft.-nek jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén.
 
A FuturEdukáció 2020 Kft. vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül. A Képzésről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Képzésen részt vevő személyek rögzítésre kerülhetnek; a jelentkező ebből fakadóan nem támaszthat a FuturEdukáció 2020 Kft felé semmilyen igényt.
 
Kellékszavatosság
 
A Jelentkező a FuturEdukáció 2020 Kft. hibás teljesítése esetén a FuturEdukáció 2020 Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Jelentkező – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Jelentkező a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jelentkező viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 
Panaszkezelés, ügyfélszolgálat
 
A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a FuturEdukáció ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető kapcsolatok menüpontban található elérhetőségeken. A Jelentkezőnek a FuturEdukáció 2020 Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton a hello@podit.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesítjük az eredményről.